سمینارهای CDS
 

 


CDS Webminars        سمینارهای شرکت اعزام دانشجو سی.دی.اس
2015-1394

 
تاریخ ساعت ارایه کننده شیوه ارایه موضوعات مربوط عنوان سمینار  
To be announced To be announced دکتر شفیعی آنلاین اخذ بورس و کمک هزینه تحصیل چالش های مربوط به تحصیل در استرالیا 1.
To be announced To be announced دکتر شفیعی آنلاین کدام شیوه مناسب تر است؟ ویزای تحصیلی واقدام به اقامت در استرالیا یا بالعکس 2.
To be announced
 
16:30 تا  18:30
به وقت ایران
دکتر ایروانی آنلاین اخذ بورس و کمک هزینه تحصیل چالش های مربوط به تحصیل در کانادا 3.
To be announced
 
16:30 تا  18:30
به وقت ایران
دکتر ایروانی آنلاین کدام شیوه مناسب تر است؟ ویزای تحصیلی واقدام به اقامت در کانادا یا بالعکس 4.
To be announced
 
17:00 تا  19:00
به وقت ایران
خانم ستایشی آنلاین اخذ بورس و کمک هزینه تحصیل چالش های مربوط به تحصیل در نیوزیلند 5.
To be announced
 
17:00 تا  19:00
به وقت ایران
خانم ستایشی آنلاین کدام شیوه مناسب تر است؟ ویزای تحصیلی واقدام به اقامت در نیوزیلند یا بالعکس 6.
 

A presentation given in Sari on Study abroad opportunities in Canada, Australia, New Zealand, etc.