لطفا توجه داشته باشید تمامی هزینه ها و قیمت های ذکر شده در مطالب وب سایت مربوط به تاریخ نگارش مطلب مورد نظر می باشد و هزینه های مهاجرتی و تحصیلی و هزینه های اسکان وهمچنین هزینه های کنسولی مربوط به امور پذیرش و ویزا و ... ممکن است بعد از مدتی با توجه به تغییر قیمت ارز و همچنین افزایش هزینه ها از سوی کشورها ، کالج ها و دانشگاه ها و ... افزایش یابد لذا بعد از مطالعه وب سایت برای اطلاع از لیست دقیق و به روز هزینه ها با دفتر  موسسه تماس حاصل فرمایید.