نحوه انعقاد قرارداد اعزام دانشجو بين موسسات مجاز و متقاضي و تعرفه هاي مربوط
 و هزينه هاي اخذ پذيرش و رواديد و خدمات انتقال و اسکان در محل تحصيل به شرح زير محاسبه مي شود: 

- اخذ پذيرش  از دانشگاه هاي مورد تاييد تا حداکثر 50 درصد يک ماه مقرري دانشجوي مجرد در کشور محل تحصيل. 
- اخذ رواديد حداکثر 20 درصد يک ماه مقرري دانشجوي مجرد در کشور محل تحصيل. 
- ارائه خدمات راهنمايي، انتقال و اسکان اوليه دانشجو در محل تحصيل 30 درصد يک ماه مقرري دانشجوي مجرد. 

بر اين اساس در صورتي که پذيرش از يکي از دانشگاه هاي ممتاز مورد تاييد وزارتين علوم يا بهداشت اخذ شود هزينه هاي اعلام شده در خصوص اخذ پذيرش از دانشگاه هاي مورد تاييد، به ميزان 20 درصد قابل افزايش خواهد بود. 
همچنين ساير هزينه هايي که در موارد فوق پيش بيني نشده اعم از بليط، فرم هاي رواديد و غيره به صورت توافق طرفين خواهد بود. 
50 درصد مبلغ قرارداد در زمان انعقاد و امضاي قرارداد و50 درصد مابقي پس ازانجام تعهدات موسسه قابل پرداخت خواهد بود. 
-ارائه اطلاعات کامل، صحيح و مستند  به متقاضي در مورد شرايط ادامه تحصيل در دانشگاه هاي معتبر خارج از کشور و مورد تاييد وزارت علوم و وزارت بهداشت،
-ارائه اطلاعات واقعي و به هنگام به متقاضي در مورد مقررات و ضوابط دانشگاه مورد تقاضا، چگونگي شرايط زندگي از جمله هزينه زندگي، سکونت و ساير اطلاعات و بررسي صحت و تناسب مدارک مورد نياز ارائه شده متقاضي، برخي از تعهدات و مسووليت هاي موسسه مي باشد، البته مسووليت قانوني صحت مدارک مذکور با خود متقاضي است.

موسسه   هيچگونه مسووليتي در رابطه با ترک تحصيل، اخراج از دانشگاه، پناهندگي و ساير اعمال مجرمانه متقاضي نخواهد داشت، همچنين نماينده موسسه موظف است حداقل به مدت يک سال پس از شروع به تحصيل متقاضي خدمات مشاوره اي راهنمايي را در کشور محل تحصيل به متقاضي ارائه نمايد و همچنين، موسسه نيز موظف است در صورت نياز،  اطلاعات لازم در مورد متقاضي در اختيار مراجع قانوني صلاحيتدار در جمهوري اسلامي ايران قراردهد. 
متقاضي با توجه به مفاد قرارداد منعقده موظف است کليه مدارک تاييد شده تحصيلي مورد نياز براي اخذ پذيرش از دانشگاه و اخذ رواديد تحصيلي را در زمان مقرر به موسسه ارايه کند. مسئوليت هرگونه تاخير در تحويل مدارک به عهده وي مي باشد. 
متقاضي بايد داراي گذرنامه معتبر جمهوري اسلامي ايران بوده و به هيچ دليل ممنوع الخروج از کشور نباشد. همچنين موظف است حق الزحمه موسسه را در زمان هاي تعيين شده در قرارداد پرداخت کند. عدم پرداخت به موقع حق الزحمه موجب فسخ قرارداد خواهد شد و مسووليت ناشي از آن به عهده متقاضي است. 

بر اساس اين گزارش، متقاضي موظف است در صورت انصراف از تحصيل يا عدم اجراي مفاد قرارداد و تمايل به فسخ قرارداد، موضوع را در اسرع وقت بصورت کتبي به موسسه اعلام کند، در غير اين صورت هرگونه مسووليت ناشي از آن به عهده متقاضي است. 

در صورتي که موسسه به تعهدات خود بر حسب مورد طبق توافق طرفين عمل کند، قرارداد خاتمه يافته تلقي مي شود. البته خاتمه قرارداد رافع انجام تعهدات طرفين نبوده و هيچ مغايرتي با استفاده از ضمانت مالي قرارداد به منظور جبران ضرر و زيان وارده به طرفين نخواهد داشت. 
در صورتي که متقاضي جهت اخذ پذيرش و ساير امور، مدارک غيرواقعي و يا جعلي به موسسه ارائه کند و يا به هر دليلي نتواند در زمان مقرر از کشور خارج شود موسسه اين حق را براي خود محفوظ مي دارد که در هر مرحله از اجراي تعهدات خود، قرارداد را به طور يک طرفه و بدون نياز به هرگونه تشريفاتي فسخ و نسبت به وصول مطالبات خود اقدام کند. 
همچنين، در صورتي که موسسه براي متقاضي پذيرش تحصيلي دريافت کند اما به هر دليلي که منتسب به موسسه نباشد براي متقاضي ويزاي تحصيلي صادر نشود، موسسه مي تواند مراتب فسخ قرارداد را به متقاضي اعلام کند و پس از کسر کليه هزينه هاي اعمال شده، الباقي مبلغ پرداختي متقاضي را به وي بازگرداند. 

همچنين، در صورتي که متقاضي به هر دليلي که منتسب به وي باشد از ادامه قرارداد در فاصله يک هفته از زمان قرارداد تا قبل از صدور پذيرش تحصيلي و اخذ رواديد منصرف شود بايد در اسرع وقت به هر وسيله ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت کتبي به موسسه اعلام کند. در اين حالت موسسه حق دارد پس از کسر ده درصد از مبلغ حق الزحمه اخذ پذيرش، باقي مبلغ پرداختي داوطلب را به وي بازگرداند و در صورتي که متقاضي به هر دليل که منتسب به وي  باشد از ادامه قرارداد در فاصله بيش از يک ماه از زمان امضاي قرارداد تا قبل از صدور پذيرش تحصيلي منصرف شود، موظف است در اسرع وقت به هر وسيله ممکن مراتب انصراف و فسخ قرارداد را به صورت کتبي به موسسه اعلام کند که در اين حالت موسسه حق دارد پس از کسر تمام مبلغ حق الزحمه، باقيمانده مبلغ پرداختي متقاضي را به وي بازگرداند. 

اگر موسسه در هر زمان و هر مرحله از اجراي تعهداتش بدون عذر موجه و قانوني نسبت به انجام آن قصور و تخلف کند، متقاضي حق دارد قرارداد را به طور يک جانبه و بدون نياز به هرگونه تشريفاتي فسخ و علاوه بر دريافت کامل مبالغ پرداختي به موسسه،  نسبت به وصول زيان و ضرر مادي و معنوي وارده بر حسب مورد از محل تضمين هاي پيش بيني شده در قرارداد اقدام کند. 

در مواردي که به علت بروز حوادث غيرقابل پيش بيني و غيرقابل انتساب به موسسه، جلوگيري و يا رفع آن از عهده موسسه خارج است و انجام، تمام و يا بخشي از تعهدات موضوع قرارداد غيرممکن شود، موسسه مکلف است مراتب را در اسرع وقت با ارائه اسناد و مدارک به اطلاع متقاضي رسانده و درخواست تمديد مدت قرارداد را ارايه کند، در مدت وجود اضطرار متوقف شده،  هيچ يک از طرفين حق ادعاي خسارت از طرف ديگر را نخواهد داشت. بر اين اساس، طرفين کوشش مي کنند کليه اختلافات حاصل از اجرا يا تفسير قرارداد را به صورت مذاکره حل و فصل کنند، در غير اين صورت موضوع از طريق مراجعه به اداره کل بورس و امور دانشجويان خارج به عنوان داور حل و فصل و حکم آن ملاک عمل و مورد قبول طرفين خواهد بود. در صورتي که موضوع توسط کارگروه نظارت منتهي به حل و فصل نشود طرفين جهت ادامه پيگيري مي توانند به مراجع صالح قضايي مراجعه کنند.


* جهت  دانلود جدیدترین لیست تعرفه های مصوب وزارت علوم کلیک کنید
** جهت  دانلود فرم قرارداد کندو  کلیک کنید