لطفا در یک فایل با فرمت Word رزومه شخصی و کاری، کشور، شهر و نام دانشگاه هایی که می توانید
در زمینه اعزام دانشجو با موسسه همکاری کنید و نحوه همکاری خود با موسسه را اعلام نموده و آن را به  
نشانی ایمیل
 info@cds.org.ir   ارسال کنید.